Variable

Les variables són quelcom que uses tota l’estona en programació. Són com un contenidor per diferents tipus de dades. Per cada variable, necessites especificar quin tipus de dades contindrà, quin és el nom de la variable i quin valor se li assigna.

Pensa-hi com si fossin pots. Imagina’t que tens dos pots, un per galetes i l’altre per paraules: això són els tipus de dades. Ara, cal donar un nom a cada pot: cookieJar (pot de galetes) i jarOfWord (pot de paraules). És el moment de decidir què poses a cada pot. Al cookieJar hi poses una galeta de xocolata doble i al jarOfWord hi decideixes posar “Arduino”. Ara cada pot té un valor.

Pots canviar el contingut dels pots (el seu valor) en qualsevol moment, sempre que sigui del mateix tipus. Per exemple, pots canviar la galeta de xocolata doble per una Oreo i “Arduino” per “spaceinvader”.

Per fer-ho més clar, escriguem un programa utilitzant variables. N’escriurem un que dibuixi, de nou, dues línies, però aquesta vegada utilitzarem aquestes variables:

int value1 = 0;
int value2 = 100;
line(value1, value1, value2, value2);
line(value1, value2, value2, value1);
  • int variableName = value: Crea una variable del tipus integer, un nombre enter. Pots escollir qualsevol nom per identificar-la, però per fer-ho més fàcil pel teu futur jo (qui provablement llegirà el codi en el futur i voldrà entendre què va fer en el passat) assegura’t que el nom s’adiu al context en el qual s’utilitza la variable. value és el valor que decideixes donar al contingut de la teva variable.

El que fa el programa és dibuixar una línia des de la coordenada (0,0) fins a la (100,100) i després dibuixa una segona línia des de la coordenada (0,100) fins a la (100,0). Com que value1 conté el valor 0, en qualsevol lloc del codi on escriguem value1 significarà 0. Això implica que si vols canviar la creu que hem dibuixat només cal modificar el valor de la variable, enlloc de canviar el valor als vuit llocs diferents dins de line(). Prova-ho tu mateix i ho veuràs.

Tipus de dades

Els tipus més comuns de dades que utilitzaràs són els següents:

  • int: Nombre enter, p.ex., 2, 99 o 532.
  • float: Nombre decimal, p.ex., 2.76, 8.211 o 900.3.
  • boolean: Pot ser veritable o fals.
  • char: Un caràcter, p.ex. ‘r’, ‘2’ o ‘%’.
  • String: Una seqüència de caràcters, p.ex. “hola”, “M’encanta programar!” o “&%!@¤”.

Processing inclou algunes variables de sistema per fer-les més accessibles dins els teus programes. Un exemple és width i height. Aquestes variables retornen l’amplada (width) i l’alçada (height) de la finestra del teu programa. Aquest n’és un petit exemple:

size(400, 200);
ellipse(width/2, height/2, width, height);
  • size(width, height): Estableix la mida de la finestra en píxels.
  • ellipse(x, y, x diameter, y diameter): dibuixa una el·lipse centrada a les coordenades x i y. La mida s’estableix amb x diameter i y diameter. Quan aquests dos paràmetres són iguals, el resultat és un cercle.
  • width: l’amplada de la finestra de programa.
  • height: l’alçada de la finestra de programa.

Aquest programa comença establint la mida de la finestra. Després, hi dibuixa l’el·lipse al mig. No importa la mida de la finestra: l’el·lipse l’omplirà sempre completament. Intenta canviar la mida de la finestra.