Fer servir dos servos

Quan utilitzis dos servos a la vegada, la teva placa Arduino pot tenir problemes amb el fet de donar-los el corrent suficient. Hi ha diferents tècniques per controlar això. Aquí exploraràs la tècnica d’escriure senyals als servos per separat. Aquest control el faràs des del teu programa.

Afegeix dos servos a la Shield, un a D9 i l’altre a D10.

Escriu el codi següent a l’IDE de l’Arduino:

#include <Servo.h>

Servo myservo1, myservo2;

void setup() {
myservo1.attach(9);
myservo2.attach(10);
}

void loop() {
myservo2.detach();
myservo1.attach(9);
myservo1.write(70);
delay(1000);
myservo1.write(120);
delay(1000);

myservo1.detach();
myservo2.attach(10);
myservo2.write(70);
delay(1000);
myservo2.write(120);
delay(1000);
}

Continua experimentant!

  • Inventa un robot que usi un motor de gir continu i un altre de gir estàndard per tal que es mogui cap endavant. Com ho faries?