Port sèrie

Les plaques Arduino es connecten al teu ordinador utilitzant un cable USB. La manera en què les plaques “parlen” amb l’ordinador consisteix en una tècnica anomenada Port Serial o Port Sèrie. Es pot utilitzar per intercanviar dades relativament complicades entre l’Arduino i l’ordinador. Enlloc de senyals digitals o analògics, pots enviar un text (string).

Mitjançant comunicació sèrie pots comunicar-te també amb altres programes. Per exemple, pots utilitzar l’Arduino per llegir l’estat d’un botó i enviar les dades a un sketch de Processing que canviï el color de la pantalla quan el botó estigui premut.

El port sèrie utilitza els Pins digitals 0 i 1:

  • El Pin 0, RX o recepció. Per aquí arriben les dades a l’Arduino.
  • El Pin 1, TX o transmissió. Per aquí surten les dades des de l’Arduino.

Per tant, no utilitzis la funció digitalRead() ni digitalWrite() en aquests Pins si vols utilitzar comunicació sèrie.